O mateřské škole

Mateřská škola Litvínovská 490 byla otevřena v dubnu roku 1968. Jedná se o šestitřídní pavilónovou mateřskou školu umístěnou v parku sídliště Prosek, ve vnitrobloku panelových domů. Škola se nachází v blízkosti dopravy MHD a metra Střížkov.

V přilehlém hospodářském pavilonu najdeme ředitelnu, sborovnu, školnický byt a vybavenou kuchyň s vlastní přípravnou jídla. Ve spolupráci se zřizovatelem se uskutečnila celková rekonstrukce školní kuchyně a hospodářského pavilonu tak, aby byly splněny všechny požadované hygienické normy dle příslušných vyhlášek MZ ČR. Zateplení budovy proběhlo v roce 2011.

Součástí školy je zahrada s velkým množstvím stromů, zastíněnými pískovišti a rozmanitým množstvím herních prvků pro děti všech věkových skupin.

Dětem jsou k dispozici dvě žulová pítka, která si děti samy obsluhují. Součástí zahrady je podium pro vystupování dětí na různých akcích s rodiči, ale i ke hře. Na zahradě se nachází multifunkční hřiště. Dětem jsou k dispozici dvě mlhoviště, která bývají využívána nejen v teplém období roku, ale i během chladnějších měsíců k řízeným i neřízeným činnostem dětí. Prvky na zahradě procházejí pravidelnou kontrolou a údržbou. Jsou dle finančních možností školy doplňována nebo nahrazována.

Hygienické a bezpečnostní podmínky MŠ jsou plněny dodržováním směrnic. Ty jsou pravidelně kontrolovány a aktualizovány.

MŠ je chráněna bezpečnostním systémem a videotelefony pro zvýšení bezpečnosti dětí. Bezpečnostní systém byl následně doplněn o vchodovou bezpečnostní mříž. Mříž byla nainstalována i k rampě školní kuchyně z důvodu odvětrávání prostor při vaření.

Děti jsou do mateřské školy přijímány zpravidla od 3 do 6 let. Kapacita školy je stanovena na základě § 23, odst.3.Zákona 561/2004 Sb.

V provozu je 6 tříd. Jedna třída je určena pro děti dvouleté, ta byla vybudována z OP Praha pól růstu EU. MŠ čerpá finanční prostředky na Chůvu z Šablon – Reg. číslo projektu CZ.02.3.68/0.0/16-023/0007587 .

 V ostatních třídách jsou děti rozděleny zpravidla podle věku. O děti pečuje 13 pedagogů, 8 provozních pracovníků a 1 chůva.

Školní jídelna vyhovuje směrnicím EU. Na našem jídelním lístku najdeme jídla na přání, ale i jídla charakteristická pro různé země. Pitný režim je zajištěn celodenně.

Školní vzdělávací program

Dítě si hraje a poznává svět.

Motto školy:

,, Ať se co chce, semele, na všechno jdeme vesele “

Program v mateřské škole klade důraz na harmonický rozvoj dětské osobnosti s přihlédnutím k individuálním zvláštnostem dětí při všech činnostech mateřské školy. Zdravý vývoj dětí podporujeme zdravým jídlem, pravidelným cvičením, pohybovými aktivitami, plaveckou výukou a otužováním Dětskou osobností rozvíjíme nabídkou nadstandardních aktivit (seznamování s anglickým jazykem v dopoledních hodinách, taneční kroužek, flétna a keramika).

Pedagogický sbor MŠ Litvínovská 490

Pedagogický-sbor-MŠ

Mateřská škola je zapojena do projektu ZELENÁ ŠKOLA, touto aktivitou přispívá k ochraně životního prostředí, přírodních zdrojů a zdraví člověka, dále pak do projektu Fond Sidus, Prima Vizus (screeningové vyšetření očí), Celé Česko čte dětem, Ciur (sběr papíru). Každoročně se účastníme vystoupení předškolních dětí v Gongu pod názvem Předškoláček. Naše škola se též účastní sbírek Diakonie Broumov…

Pro radost dětí a jejich kulturní vyžití pořádáme návštěvy divadel

 • koncerty
 • výlety
 • Skřítek Podzimníček
 • Drakiáda
 • Mikulášskou nadílku
 • Vánoční besídku
 • Zpívání koled pod vánočním stromem na zahradě s rodiči
 • Karneval – rej masek
 • Oslavu Velikonoc – Zajíčkovo putování
 • Předškoláček – představení programu dětí v Gongu
 • Sportovní hry pořádané MČ Praha 9
 • Oslavu Svátku rodiny
 • Oslavu Mezinárodního dne dětí
 • Rozloučení s budoucími školáky
 • Spolupracujeme se Základní školou Litvínovská 500, Pedagogicko – psychologickou poradnou Prahy 9, pediatry, ZUŠ Praha 9. Spolupráce a návrhy rodičů jsou pro nás inspirací pro další práci.

 

Šťastné, veselé děti a spokojení rodiče jsou naším přáním.

Příspěvková organizace sdružuje:

Mateřskou školu

Školní jídelnu

Organizace je vedena u Českého statistického úřadu Praha pod identifikačním číslem 70920362, zapsána a vedena v Rejstříku škol, předškolních a školních zařízeních.

Platba za předškolní vzdělávání

Platba za předškolní vzdělávání pro školní rok 2021/2022 stanovena v mateřské škole na částku 1000,- Kč měsíčně. Termín platby je nejpozději 15. den příslušného měsíce. Vzdělání v posledním ročníku mateřské školy se poskytuje dítěti bezúplatně po dobu nejvýše 12 měsíců. Děti, které mají pro školní rok 2021/2022 povinné předškolní vzdělávání i odklad PŠD, nehradí úplatu za předškolní vzdělání. V případě omezení nebo přerušení provozu mateřské školy v měsících červenci a srpnu se úplata sníží.