O nás

Dítě si hraje a poznává svět.

Naše mateřská škola je šestitřídní od 1.1.2018. Školka je pavilónová, umístěna uprostřed zeleně velké zahrady v klidné části proseckého sídliště nedaleko stanice metra Střížkov. Budova je zateplená a má pěknou barevnou fasádu. Všechny interiéry jsou opravené a vybavené moderním dětským nábytkem. O děti pečuje 13 pedagogů a 8 provozních pracovnic. Třídy jsou prostorné a vzdušné. Vybaveny jsou podle potřeb všech věkových kategorií dětí. Program v naší mateřské škole klade důraz na harmonický rozvoj dětské osobnosti s přihlédnutím k individuálním zvláštnostem dětí při všech činnostech mateřské školy. Zdravý vývoj dětí podporujeme zdravým jídlem, pravidelným cvičením, pohybovými aktivitami, plaveckou výukou a otužováním Dětskou osobností rozvíjíme nabídkou nadstandardních aktivit (seznamování s anglickým jazykem v dopoledních hodinách,taneční kroužek a keramika).

Naše mateřská škola je zapojena do projektu ZELENÁ ŠKOLA, touto aktivitou přispívá k ochraně životního prostředí, přírodních zdrojů a zdraví člověka, dále pak do projektu Fond Sidus, Prima Vizus (screeningové vyšetření očí), Celé Česko čte dětem, Ciur (sběr papíru), Kuliferdova mateřská škola – program RAABE. Každoročně se účastníme vystoupení předškolních dětí v Gongu pod názvem Předškoláček. Naše škola se též účastní sbírek Diakonie Broumov…

Pro radost dětí a jejich kulturní vyžití pořádáme

 • návštěvy divadel
 • koncerty
 • výlety
 • skřítek Podzimníček
 • Drakiáda
 • mikulášskou nadílku
 • vánoční besídku
 • zpívání koled pod vánočním stromem na zahradě s rodiči
 • dětský karneval – rej masek
 • oslavu Velikonoc – Zajíčkovo putování
 • Předškoláček – představení programu dětí v Gongu
 • oslavu Svátku rodiny
 • oslavu Mezinárodního dne dětí
 • výlety do okolí Prahy
 • rozloučení s budoucími školáky

Spolupracujeme se Základní školou Litvínovská 500, Pedagogicko – psychologickou poradnou Prahy 9 a dětskou lékařkou. Spolupráce a návrhy rodičů jsou pro nás inspirací pro další práci. Šťastné, veselé děti a spokojení rodiče jsou naším přáním.   Příspěvková organizace sdružuje:

 • Mateřskou školu
 • Školní jídelnu

Organizace je vedena u Českého statistického úřadu Praha pod identifikačním číslem 70920362, zapsána a vedena v Rejstříku škol, předškolních a školních zařízeních.

ŠKOLNÍ ROK 2018/2019 Provoz MŠ je od 6.45 do 17.15 hod. Od 6.45 do 7.30 hod. se děti ze třídy Kuřátek scházejí ve třídě Medvídků Od 6.45 do 7.30 hodin se děti ze třídy Pejsků scházejí ve třídě Koťátek Od 6.45 do 7.30 hodin se děti ze třídy Motýlků scházejí ve třídě Berušek ZMĚNY z provozních důvodů  BUDOU OZNÁMENY

 Z provozních důvodů mohou být třídy děleny.

Platba za předškolní vzdělávání Platba za předškolní vzdělávání pro školní rok 2018/2019  stanovena v mateřské škole na částku 1000,- Kč měsíčně. Termín platby je nejpozději 15. den příslušného měsíce. Vzdělání v posledním ročníku mateřské školy se poskytuje dítěti bezúplatně po dobu nejvýše 12 měsíců. Děti, které mají pro školní rok 2018/2019 odklad PŠD, hradí úplatu za předškolní vzdělání ve stanovené výši. V případě omezení nebo přerušení provozu mateřské školy v měsících červenci a srpnu se úplata sníží.

Chci do školky a měl(a) bych umět:

Tatínku, maminko veďte mne k zvládání těchto základních návyků a dovedností, které jsou předpokladem přijetí k předškolnímu vzdělávání:

 • Komunikace: Umět  srozumitelně vyjádřit svoje potřeby a přání Nebát se zopakovat, co mám na srdci Mluvit a dorozumět se česky
 • Čistota a hygiena: Samostatně si říci o potřebu na WC a umět jej používat ( s dopomocí ) Nemít v žádném případě pleny Zvládat základní hygienu po použití WC Zvládat hygienu před jídlem
 • Stolování: Umět se samostatně najíst lžící a napít z hrníčku
 • Sebeobsluha: Snažit se samostatně oblékat Obouvat botičky (nemusí umět zavazovat tkaničky) Převléknout se do pyžamka Dopomoc našich učitelek je samozřejmostí.

Směrnice pro poskytování informací Obecná ustanovení Na základě ustanovení zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím vydávám jako statutární orgán školy tuto směrnici. Směrnice je umístěna na webových stránkách školy a na přístupném místě školy. Směrnice upravuje ustanovení zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím na podmínky školy. Škola je podle tohoto zákona povinný  subjekt poskytovat veřejnosti informace vztahující se k jeho působnosti.

1. Žadatel Žadatelem může být fyzická či právnická osoba, orgán státní správy, která žádá o informaci, bez ohledu na důvod svého zájmu o danou informaci.

2. Informace Ředitel školy poskytuje informace na základě:

 • žádosti nebo
 • zveřejněním

Informací, kterou je ředitel školy povinen poskytnout, je faktický údaj týkající se otázky v působnosti  ředitele školy, nikoliv však subjektivní komentář, názor, výklad právního předpisu apod. Zveřejněnou informací je taková informace, která může být vždy znovu vyhledána a získána, zejména vydaná tiskem nebo na jiném nosiči dat umožňujícím zápis a uchování informace, vystavená na úřední desce, nebo způsobem umožňující dálkový přístup (webové stránky školy). Doprovodnou informací je taková informace, která úzce souvisí s požadovanou informací (například údaj o jejím původu, existenci, počtu, důvodu odepření, době, po kterou důvod odepření trvá a kdy bude znovu přezkoumán).

3. Poskytované informace

3.1. Zveřejnění informací Ředitelka školy má v kanceláři školy následující informace:

 • informace o škole a údaje o jmenování do funkce ředitele školy,
 • vymezení pravomoci a působnosti ředitele školy,
 • jméno a příjmení osoby určené k poskytování informací a příjmení pracovníka pověřeného přijímáním a vyřizováním stížností, podnětů a oznámení,
 • údaje o tom, proti kterým rozhodnutím ředitele školy je přípustné odvolání, ke kterému orgánu, v jaké lhůtě a kde lze odvolání podat,
 • postup při vyřizování stížností, oznámení a podnětů,
 • postup při vyřizování žádostí o poskytnutí informace,
 • přehled nejdůležitějších předpisů, kterými se ředitel školy při výkonu své působnosti řídí
 • sazebník úhrad za poskytování informací,
 • výroční zprávu za předcházející kalendářní rok o své činnosti v oblasti poskytování informací,
 • zprávu o činnosti školy za předcházející rok.

Ředitelka školy může zveřejnit uvedené informace také jinými způsoby a může zveřejnit i další informace, které je v souladu se zákonem č.106/1999 Sb. povinen poskytovat. Škola umožní pořízení kopií uvedených informací.

4. Způsob a rozsah zveřejňování informací Škola zveřejňuje informace těmito způsoby:

 • na nástěnkách školy,
 • v kanceláři školy,
 • prostřednictvím osobního jednání se zákonnými zástupci,
 • na internetových stránkách školy,
 • prostřednictvím zprávy o činnosti školy

5. Omezení práva na poskytnutí informace

Škola neposkytne informaci, která

 • vypovídá o osobnosti a soukromí fyzické osoby, zejména o jejím rasovém původu, národnosti, politických postojích a členství v politických stranách a hnutích, vztahu k náboženství, o její trestné činnosti, zdraví, sexuálním životě, rodinných příslušnících a majetkových poměrech, pokud tak nestanoví zvláštní zákon nebo s předchozím písemným souhlasem dotčené osoby,
 • je označena za obchodní tajemství,
 • byla získána od osoby, které informační povinnost zákon neukládá, pokud nesdělila, že s poskytnutím informace souhlasí,
 • se týká probíhajícího trestního řízení, rozhodovací činnosti soudů nebo jejíž poskytnutí by bylo porušením ochrany duševního vlastnictví,
 • ředitel školy může omezit poskytnutí informace, pokud se jedná o novou informaci, která vznikla při přípravě rozhodnutí; to platí jen do doby, kdy se příprava ukončí pravomocným rozhodnutím

Omezení práva na informace znamená, že ředitel školy poskytne požadované informace včetně doprovodných informací po vyloučení uvedených informací. Odepřít poskytnutí vyloučené informace lze pouze po dobu, po kterou trvá důvod odepření.

6. Vyřizování žádostí o poskytnutí informací

Za přijímání a vyřizování žádostí o poskytnutí informací odpovídá pověřená osoba. Žádost o poskytnutí informace se podává ústně (osobně či telefonicky) nebo písemně (doručená poštou, osobně i jiným způsobem, faxem, elektronickou poštou nebo na jiném nosiči dat). Pokud žádost o poskytnutí informace směřuje k  poskytnutí zveřejněné informace, může ředitel místo požadované informace sdělit jen údaje umožňující vyhledání a získání zveřejněné informace. V případě ústní žádosti tak učiní neprodleně, v případě písemné žádosti nejpozději do 7 dnů ode dne doručení žádosti. Pokud žadatel trvá na přímém poskytnutí informace, musí mu být poskytnuta. Není-li žádost vyřízena ústně, poskytne se požadovaná informace písemně, nahlédnutím do spisu (včetně možnosti pořízení kopie). 6.1 Ústní žádost Ústní žádost lze vyřídit ústně jen s výslovným souhlasem žadatele. Pokud žadatel trvá na písemném vyřízení, vyzve jej ředitel školy k podání žádosti v písemné formě.

6.2. Písemná žádost Žádosti o poskytnutí informací podané písemnou formou jsou přijaty a zaevidovány. Žádost o poskytnutí již zveřejněné informace (například ve výroční zprávě ředitele školy) se zpravidla vyřídí poskytnutím údajů o zveřejnění. Pokud není ze žádosti zřejmé, že je určena škole jako povinnému subjektu nebo není zřejmé, kdo žádost podal, pověřený pracovník ji bez dalšího odloží. Pokud je žádost nesrozumitelná, není zřejmé, jaká informace je požadována nebo je formulována příliš obecně, ředitel vyzve žadatele ve lhůtě do sedmi dnů ode dne doručení žádosti, aby žádost upřesnil. Neupřesní-li žadatel žádost do 30 dnů ode dne doručení výzvy, rozhodne pověřená osoba o odmítnutí žádosti. Pokud je požadovaná informace mimo působnost ředitele školy žádost se odloží a odložení žádosti a jeho důvod sdělí do tří dnů žadateli. Ředitel školy nemá za povinnost postoupit žádost příslušnému orgánu. ¨ Ředitel poskytne žadateli informaci nejpozději do 15 dnů ode dne doručení žádosti, případně ode dne upřesnění žádosti. O formě, ve které bude informace poskytnuta, rozhoduje ředitel. Lhůtu 15 dnů může ředitel prodloužit nejvýše o deset dní  pouze z následujících důvodů:

 • jedná-li se o vyhledání a sběr objemného množství oddělených a odlišných informací požadovaných v jedné žádosti,
 • je-li pro poskytnutí informace nezbytná konzultace s jiným orgánem státní správy.

Ředitel školy je povinen písemně informovat žadatele o prodloužení lhůty a důvodech prodloužení, a to ještě před uplynutím lhůty 15 dnů. Pokud ředitel školy odmítne zcela nebo zčásti poskytnout žadateli informace, vydá o tom ve lhůtě 15 dnů, případně v řádně prodloužené lhůtě rozhodnutí. Rozhodnutí se nevydává v případě odložení věci. Rozhodnutí je správním rozhodnutím ve smyslu zákona a musí obsahovat následující náležitosti:

 • název a sídlo školy,
 • číslo jednací a datum vydání rozhodnutí,
 • označení žadatele o informaci (jméno a příjmení fyzické osoby, název a sídlo právnické osoby),
 • výrok, který obsahuje samotné rozhodnutí o odmítnutí poskytnutí informace požadované žadatelem,
 • odůvodnění, které obsahuje důvod odmítnutí poskytnutí informace, včetně každého omezení práva na informace, s uvedením ustanovení příslušných právních předpisů,
 • poučení o odvolání, které obsahuje poučení o místu, formě  a době podání odvolání,
 • vlastnoruční podpis ředitele školy s uvedením jména, příjmení a funkce,
 • jméno, příjmení a funkce pověřeného pracovníka.

Rozhodnutí se doručí do vlastních rukou žadatele. Pokud žadatel žádá o poskytnutí více informací, z nichž některé jsou vyloučeny, škola přípustné informace poskytne a souběžně rozhodne o odepření vyloučených informací. Ředitel vede evidenci písemných žádostí o poskytnutí informace. Evidence žádostí obsahuje:

 • datum doručení žádosti, věc,  číslo jednací,
 • jméno, příjmení žadatele (název a sídlo), spojení na žadatele,
 • způsob, jakým bylo ve věci postupováno a jak byla žádost vyřízena,
 • datum vyřízení žádosti.

7. Úhrada nákladů

Ředitel školy bude požadovat úhradu skutečných nákladů spojených s vyhledáváním informací, pořízením kopií, opatřením technických nosičů dat a s odesláním informací žadateli. Žadateli na jeho žádost potvrdí předpokládanou výši úhrady nákladů. Tento pokyn se nevztahuje na zákonné zástupce žáků, kteří požadují informace o škole (vzdělávací program, učební plány, koncepce školy, organizační struktura) a o výsledcích dětí ve výchovně vzdělávacím procesu.