Třída PEJSKŮ

Provozní doba

7.30– 16,45. hod.

6.45-7.30 – jsou děti ve třídě „Koťat“ od 16,45 -17,15 jsou děti ve třídě „Koťat“

Informace o třídě

Tato třída je stmelený kolektiv, kde většina dětí dochází do mateřské školy již třetím rokem. 0 děti zde pečují paní učitelky Kateřina Turková, Irena Kolínová, paní Majka Horká, a paní kuchařka Janička.

Většina dětí dosáhla předškolního věku, proto je prioritou docílit u nich školní zralosti a připravit je na úspěšný vstup do základní školy. Ve třídě jsou ale i menší a nově příchozí děti, proto je velký důraz kladen na individuální přístup, který umožní všem dětem přirozený rozvoj ve všech oblastech výchovně vzdělávacího procesu a zohlední možnosti, talent a věk jednotlivců. Hlavním výchovným prostředkem zůstává nadále především  hra. Děti jsou k jednotlivým činnostem pozitivně motivovány, vedeny k samostatnosti, sociální zralosti, empatii a přátelskému přístupu k ostatním dětem i dospělým. Je zde vytvářena příjemná atmosféra a „pozitivní duch třídy“

Zprávičky

Důležité pro rodiče předškolních dětí, které budou mít odklad školní  docházky

Žádáme rodiče předškolních dětí, kteří žádají o odklad povinné školní docházky. Aby do MŠ doložili kopie o odkladu školní docházky a kopii o přijetí do nultého ročníku ZŠ.

Rodiče předškolních dětí, které budou mít odklad a zůstanou v MŠ i v roce 2020/2021.Doloží kopii odkladu + napíší čestné prohlášení, že zůstávají v MŠ i v roce 2020/2021.

Vše neprodleně doručte do MŠ – možno využít schránku  „Zápisy“ na brance školy.


Telefon do třídy

286 581 265

Fotografie

VÝLET DO PŘEROVA

Poslední sklizeň

Jak se Barborka zatoulala

VE ŠKOLE

V knihovně

SVATÝ MARTIN

V cirkusu

HALLOWEEN 2019

V muzeu to bylo prima 😎

DOPRAVNÍ HŘIŠTĚ

ZAHRADNÍ SLAVNOST SKŘÍTKA PODZIMNÍČKA

V ZOO

Výlet do sadu se opravdu vydařil 🙂

Interaktivní prohlídka

Interaktivní prohlídka třídy